Հայոց պատմություն. շտեմարանային աշխատանք

6. Պատմական իրադարձությունների և երևույթների ժամանակագրական հաջորդականություն

1. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
բ. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
գ. Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
դ. Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
3) դ, ա, գ, բ
2. Արգիշտի I–ի նվաճողական ձեռնարկումները ներկայացնել ժամանակագրա-
կան հաջորդականությամբ.
ա. հաղթարշավը դեպի Ալիշտու
բ. արշավանքը դեպի Դիաուխի
գ. արշավանքը Զագրոսյան լեռներով մինչև Պարսուա
դ. արշավանքը դեպի Փոքր Ասիայի տարածք
1) բ, դ, ա, գ
3. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
բ. հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխավորու-
թյամբ
գ. Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը
դ. Թիգլաթպալասար III–ի արշավանքը դեպի Տուշպա
4) գ, դ, ա, բ
4. Վանի թագավորության արքաների անունները դասավորել ըստ նրանց գահա-
կալման հաջորդականության.
ա. Արգիշտի I դ. Մենուա
բ. Սարդուրի II ե. Ռուսա I
գ. Ռուսա II զ. Սարդուրի I
4) զ, դ, ա, բ, ե, գ

5. Վանի թագավորության արքաների անունները դասավորել ըստ նրանց գահա-
կալման հաջորդականության.
ա. Արգիշտի I զ. Սարդուրի I
բ. Սարդուրի III ­ է. Սարդուրի II
գ. Ռուսա III ­ ը. Իշպուինի
դ. Մենուա թ. Արգիշտի II
ե. Ռուսա I ժ. Ռուսա II
2) զ, ը, դ, ա, է, ե, թ, ժ, բ, գ
6. Հայկազուն–Երվանդունի տիրակալների անունները դասավորել ըստ նրանց
կառավարման հաջորդականության.
ա. Պարույր զ. Երվանդ II
բ. Երվանդ III ­ է. Տիգրան Երվանդյան
գ. Սկայորդի ­ ը. Երվանդ IV
դ. Երվանդ Սակավակյաց թ. Շամ (Սամոս)
ե. Արշամ ժ. Վահագն
4) գ, ա, դ, է, ժ, զ, բ, թ, ե, ը
7. Հայկազուն–Երվանդունի արքաների անունները դասավորել ըստ նրանց գա-
հակալման հաջորդականության.
ա. Տիգրան I Երվանդյան դ. Երվանդ Սակավակյաց
բ. Արշամ ե. Շամ (Սամոս)
գ. Պարույր զ. Երվանդ IV
1) գ, դ, ա, ե, բ, զ
8. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
բ. մեզ հասած առաջին հայկական արքայական դրամների հատումը
գ. Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ
դ. զորավար Վահումիսայի և հայերի ընդհարումը Հյուսիսային Միջագետքում
ե. Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը
զ. Երվանդ Սակավակյացի գահակալության սկիզբը
է. Երվանդ II–ի գլխավորած ապստամբությունն Աքեմենյան տերության դեմ
ը. հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
թ. Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
ժ. Գավգամելայի ճակատամարտը

3) զ, թ, դ, ը, է, գ, ժ, ա, ե, բ

9. Նշված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում դեպքերի ժամանակագրական
հաջորդականությունը.
2) Խառանի ճակատամարտը
10. Դեպքերը դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. հողային բարեփոխման վերաբերյալ Արտաշես I–ի հրամանագրի հրապարակումը
բ. Մագնեսիայի ճակատամարտը
գ. Գավգամելայի ճակատամարտը
դ. հայազգի զորավարների գլխավորությամբ Անտիոքոս III–ի զորքերի արշավանքը
Երվանդական Հայաստանի դեմ
ե. Աքեմենյանների գերիշխանության հաստատումը Հայաստանում
զ. Ապամեայի հաշտության պայմանագրի կնքումը
է. Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը
ը. Արտաշես I–ի մահը
թ. Աքեմենյան տիրակալ Արտաքսերքսես II–ի դեմ Կյուրոս Կրտսերի ապստամբությունը
ժ. Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքերի անցումը Հելլեսպոնտոսը
3) ե, թ, ժ, գ, դ, բ, զ, է, ա, ը
11. Տիգրան Մեծի նվաճումները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականու-
թյամբ.
ա. Օսրոյենեի, Ադիաբենեի և Միգդոնիայի միացումը Հայոց թագավորությանը
բ. Կապադովկիայի առաջին գրավումը
գ. պարթևների թագավորանիստ Էկբատանի գրավումը
դ. Պտղոմայիս քաղաքի գրավումը
ե. Կորդուքի միացումը Մեծ Հայքին
զ. Ասորիքի գրավումը
է. Վիրքի և Աղվանքի հպատակեցումը
ը. Հրեաստանի և Նաբաթեա թագավորության կողմից Տիգրանի գերիշխանության
ընդունումը
թ. Ծոփքի միացումը Մեծ Հայքին
ժ. Մարաստանի գրավումը

3) թ, ե, բ, է, ժ, գ, ա, զ, ը, դ

12. Ճակատամարտերը դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Խառանի գ. Պոնտոսի Զելա քաղաքի
բ. Արածանիի դ. Ակցիումի
ե. Տիգրանակերտի
1) ե, բ, գ, ա, դ
13. Արտաշեսյան տիրակալների անունները դասավորել ըստ նրանց գահակալման
հաջորդականության.
ա. Արտավազդ II զ. Արտավազդ III
բ. Տիգրան IV և Էրատո է. Տիգրան II
գ. Արտաշես II ը. Տիգրան IV
դ. Տիգրան I­ թ. Արտավազդ I
ե. Արտաշես I ժ. Տիգրան III
3) ե, թ, դ, է, ա, գ, ժ, ը, զ, բ
14. Արտաշեսյան տիրակալների անունները դասավորել ըստ նրանց գահակալման
հաջորդականության.
ա. Տիգրան III գ. Արտաշես II
բ. Տիգրան I դ. Արտավազդ II
ե. Արտավազդ I
2) ե, բ, դ, գ, ա
15. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. հռոմեա–պարթևական տասնամյա պատերազմի սկիզբը
բ. Վաղարշ I Արշակունու՝ Պարթևստանում գահ բարձրանալը
գ. Արտաշատ քաղաքի ավերումը Կորբուլոնի կողմից
դ. Ներոն կայսեր գահ բարձրանալը
ե. Վաղարշի և Տրդատի գլխավորած պարթևական զորքի մուտքը Հայաստան և
Հռադամիզդի վտարումը
2) բ, ե, դ, ա, գ
16. Մեծ Հայքի թագավորների անունները դասավորել ըստ նրանց գահակալման
հաջորդականության.
ա. Սանատրուկ զ. Խոսրով I
բ. Խոսրով II է. Տրդատ III
գ. Որմիզդ–Արտաշիր ը. Վաղարշ I

դ. Տրդատ II­ թ. Տրդատ I
ե. Վաղարշ II ժ. Բակուր Արշակունի
4) թ, ա, ը, ժ, ե, զ, դ, բ, գ, է
17. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Խոսրով I–ի մեկնումը Ասորիք և ձերբակալությունը
բ. Տրդատ II–ի հաղթական արշավանքը դեպի Տիզբոն
գ. Պետոսի գլխավորած հռոմեական զորքի հասնելը Հռանդեա
դ. Վաղարշ II–ի և Սևերոսի միջև հաշտության կնքումը
3) գ, դ, ա, բ
18. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Տրդատ Արշակունու հաղթական մենամարտը գոթերի իշխանի հետ
բ. հռոմեա–պարսկական 40–ամյա խաղաղության պայմանագրի կնքումը Մծբինում
գ. Ներսեհ Սասանյանի կողմից Հռոմի դեմ պատերազմի սկիզբը
դ. Տրդատ II–ի թագ ստանալը կայսր Մակրինոսից
ե. հայ–հռոմեական ուժերի հաղթանակը Ոսխայի ճակատամարտում
զ. Խոսրով II–ի գահակալության սկիզբը
2) դ, զ, ա, գ, ե, բ
19. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. «Բաքոսուհիներ» ողբերգության բեմադրությունը Արտաշատում պարթև արքա
Օրոդես II–ի ներկայությամբ
բ. Անտիոքոս I–ի թագադրումը «Տիգրանյան» կամ «Հայկական» թագով
գ. Արեգ–Միհրի տաճարի կառուցումը Գառնիում
դ. Արևելյան Հայաստանում արքունի գրագրության մեջ պահլավերենի գործածու-
թյան սկիզբը
ե. Տիգրան Մեծի թագադրությունը
զ. Արշակ I–ի գահակալության սկիզբը
3) ե, բ, ա, զ, գ, դ
20. Քաղաքները դասավորել ըստ դրանց հիմնադրման ժամանակագրական հա-
ջորդականության.
ա. Տիգրանակերտ զ. Մծուրք
բ. Էրեբունի է. Երվանդաշատ
գ. Վաղարշապատ ը. Մենուախինիլի

դ. Արշամաշատ թ. Սամոսատ
ե. Տուշպա
3) ե, ը, բ, թ, դ, է, ա, զ, գ

21. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամանակա-
գրական հաջորդականությունը.
1) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
2) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
3) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
4) Մենուախինիլի քաղաքի
22. Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամանա-
կագրական հաջորդականությունը.
1) Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը
2) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
3) Սարգոն II–ի արշավանքը Վանի թագավորության դեմ
4) Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
5) Վանի թագավորության հաղթարշավը դեպի Ալիշտու
6) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
7) Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
8) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
9) հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխա-
վորությամբ
23. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամանա-
կագրական հաջորդականության.
ա. Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
բ. հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխավորու-
թյամբ
գ. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
դ. Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
ե. Արգիշտի I–ի արշավանքը դեպի Դիաուխի
զ. Սկյութների ռազմական գործողությունների սկիզբը Ուրարտուի դեմ
է. Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
ը. Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը
թ. Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը

3) է

24. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել վերջինը՝ ըստ ժամանա-
կագրական հաջորդականության.
ա. Երվանդ Սակավակյացի գահակալության սկիզբը
բ. Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
գ. Գավգամելայի ճակատամարտը
դ. հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
ե. Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը մի քանի մասերի
զ. Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
է. Երվանդ II–ի գլխավորած ապստամբությունն Աքեմենյան տերության դեմ
ը. զորավար Վահումիսայի և հայերի ընդհարումը Հյուսիսային Միջագետքում
թ. մեզ հասած առաջին հայկական արքայական դրամների հատումը
ժ. Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ

4) թ
25. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամանակա-
գրական հաջորդականությունը.
1) Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
2) հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
3) Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
4) Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ
5) Գավգամելայի ճակատամարտը
6) Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը
26. Տիգրան Մեծի նվաճումներից ո՞րն է տեղի ունեցել յոթերորդը՝ ըստ ժամանա-
կագրական հաջորդականության.
ա. Մարաստանի գրավումը
բ. Կապադովկիայի գրավումը
գ. Վիրքի և Աղվանքի հպատակեցումը
դ. Օսրոյենեի, Ադիաբենեի և Միգդոնիայի միացումը Հայոց թագավորությանը
ե. Հրեաստանի և Նաբաթեա թագավորության կողմից Տիգրանի գերիշխանության
ընդունումը
զ. Պտղոմայիս քաղաքի գրավումը
է. Ծոփքի միացումը Մեծ Հայքին
ը. Ասորիքի գրավումը
թ. Կորդուքի միացումը Մեծ Հայքին
ժ. պարթևների թագավորանիստ Էկբատանի գրավումը
1) ա 2) դ 3) ը 4) ժ
27. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել հինգերորդը՝ ըստ ժամա-
նակագրական հաջորդականության.
ա. Հռոմի դրածո Արտավազդ III–ի վտարումը Հայաստանից
բ. Արտավազդ II–ի եղերական մահը
գ. հռոմեա–պոնտական պատերազմների սկիզբը
դ. Առաջին եռապետության կազմավորումը Հռոմում
ե. Արտաշես II–ի դավադիր սպանությունը
զ. Խառանի ճակատամարտը
է. թագաժառանգ Բակուրի հրամանատարությամբ հռոմեացիների վտարումը
Ասորիքից, Կիլիկիայից, Փյունիկիայից, Պաղեստինից և Հրեաստանից
ը. հռոմեա–պոնտական պատերազմների ավարտը
թ. Կրասոսի պարթևական արշավանքի սկիզբը
ժ. Միհրդատ Եվպատորի մահը
4) թ
28. Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամանա-
կագրական հաջորդականությունը.
3) Տրդատ Արշակունու հաղթական մենամարտը գոթերի իշխանի հետ
5) Ներսեհ Սասանյանի կողմից Հռոմի դեմ պատերազմի սկիզբը
29. Դեպքերը դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ.
ա. Գավգամելայի ճակատամարտը
բ. Շամի գահակալման սկիզբը
գ. Մեծ Հայքի անկախության վերացումը Դարեհ I–ի արշավանքներից հետո
դ. Մեծ Հայքի թագավորության վերականգնումը Մակեդոնացու արշավանքներից հետո
ե. Նինվեի կործանումը
զ. Տիգրան Երվանդյանի մահը
է. Բաբելոնի գրավումը Տիգրան Երվանդյանի կողմից
ը. Աքեմենյան տերության բաժանումը սատրապությունների
թ. Կամբիզի գահակալման սկիզբը
ժ. Կյուրոս Մեծի գլխավորությամբ Մարաստանի դեմ ապստամբության սկիզբը
2) ե, ժ, է, թ, զ ,գ, ը, ա, դ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s