Հայոց պատմություն. շտեմարանային աշխատանք

7. Համապատասխանեցում

1. Անվանումները համապատասխանեցնել նահապետների անուններին.
ա. Արամ 1. Արմավիր
բ. Արամանյակ 2. Արմենիա, արմեն
գ. Արամայիս 3. Երասխ (Արաքս)
դ. Երաստ 4. Արարատ
5. Արագած, Արագածոտն
3) ա–2, բ–5, գ–1, դ–3
2. Գահակալման տարիները համապատասխանեցնել Վանի թագավորության
արքայի անվանը.
1. Սարդուրի II ­ ա. Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.
2. Ռուսա II բ. Ք. ա. մոտ 810–786 թթ.
3. Արգիշտի I գ. Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
4. Սարդուրի I դ. Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
5. Մենուա ­ ե. Ք. ա. 764–735 թթ.
6. Իշպուինի զ. Ք. ա. 735–մոտ 710–ական թթ.
­ է. Ք. ա. 786–764 թթ.
2) 1–ե, 2–գ, 3–է, 4–ա, 5–բ, 6–դ
3. Համապատասխանեցնել իրադարձությունը և տարեթիվը.
ա. Սենեքերիմ արքայի սպանությունը
բ. Նինվեի կործանումը
գ. Կյուրոս Մեծի գլխավորությամբ ապստամբության սկիզբը
դ. Կյուրոս Մեծի մահը
ե. Տիգրան Երվանդյանի մահը
զ. Դարեհ I–ի արշավանքները` ապստամբությունները ճնշելու համար
է. Հայաստանի` Աքեմենյանների գերիշխանությունը ճանաչելը
ը. Աքեմենյան տերության բաժանումը սատրապությունների
թ. Արշամի գահակալման սկիզբը
ժ. Արտաշեսի և Զարեհի գլխավորությամբ Անտիոքոս III–ի զորքերի արշավանքը
Հայաստանի դեմ
1. Ք. ա. 525 թ. 6. Ք. ա. 520 թ.
2. Ք. ա. 681 թ. 7. Ք. ա. 612 թ.
3. Ք. ա. 521 թ. 8. Ք. ա. 609 թ.

4. Ք. ա. 240 թ. 9. Ք. ա. 522–521 թթ.
5. Ք. ա. 553 թ. 10. Ք. ա. 201 թ.
11. Ք. ա. 529 թ.
1) ա–2, բ–7, գ–5, դ–11, ե–1, զ– 9, է–3, ը –6, թ–4, ժ–10
4. Տարեթիվը համապատասխանեցնել Տիգրան Մեծի գրաված երկրանվանը.
1. Մարաստան ­ա. Ք. ա. 84 թ.
2. Կորդուք բ. Ք. ա. 93 թ.
3. Ասորիք գ. Ք. ա. 94 թ.
4. Կապադովկիա դ. Ք. ա. 88 թ.
­ ե. Ք. ա. 87 թ.
3) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ
5. Գահակալման տարիները համապատասխանեցնել արքայի անվանը.
1. Արտաշես II ­ ա. Ք. ա. 20–8 թթ.
2. Տիգրան IV բ. Ք. ա. 30–20 թթ.
3. Արտավազդ II գ. Ք. ա. 5–2 թթ.
4. Տիգրան III դ. Ք. ա. 95–55 թթ.
5. Տիգրան II ­ ե. Ք. ա. 8–5 թթ.
զ. Ք. ա. 55–34 թթ.
3) 1–բ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–դ

6. Կատարել համապատասխանեցում.

1)

7. Հեղինակի անունը համապատասխանեցնել աշխատությանը.
1. «Հայոց պատմություն» ­ ա. Էվրիպիդես
2. «Հանրապետություն» բ. Ամֆիկրատես Աթենացի
3. «Պատմություն» գ. Ագաթանգեղոս
4. «Բաքոսուհիներ» դ. Փիլոստրատոս
5. «Մեծ մարդկանց մասին» ե. Պլատոն
զ. Սեբեոս
1) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ
8. Կատարել համապատասխանեցում.
Ո՞ր վայրերից են սկզբնավորվում Հայկական լեռնաշխարհի նշանավոր գետերը.
1. Ճորոխ ա. Բյուրակնյան լեռներից
2. Արևելյան Եփրատ բ. Ծովք լճից
3. Արևելյան Տիգրիս գ. Ծաղկավետ լեռներից
4. Արևմտյան Եփրատ դ. Հայկական Տավրոսից
5. Արևմտյան Տիգրիս ե. Խաչափայտի լեռներից
6. Արաքս զ. Ծաղկանց լեռներից
է. Գուգարքի լեռներից
2) 1–ե, 2–զ, 3–դ, 4–գ, 5–բ, 6-ա
9. Գահակալման տարիները համապատասխանեցնել արքայի անվանը.
1. Արտավազդ III ­ ա. Ք. ա. 160–115 թթ.
2. Տիգրան I բ. Ք. ա. 189–160 թթ.
3. Արտավազդ I գ. Ք. ա. 2–Ք. հ. 1 թթ.
4. Արտաշես I դ. Ք. ա. 95–55 թթ.
5. Տիգրան IV և Էրատո ­ ե. Ք. ա. 5–2 թթ.
զ. Ք. ա. 115–95 թթ.
1) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ

10. Հայոց աստվածների անունները համապատասխանեցնել հունական աստ-
վածների անուններին` հելլենիստական դարաշրջանում ընդունված համադրու-
թյամբ.
1. Ափրոդիտե ­ ա. Արեգ–Միհր
2. Արտեմիս բ. Արամազդ
3. Հերակլես գ. Աստղիկ
4. Հելիոս դ. Անահիտ
5. Զևս ­ ե. Նանե
6. Ապոլոն զ. Վահագն
­ է. Տիր
1) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–է, 6–բ­ 3) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ա, 5–բ, 6–է

11. Կատարել պատմական իրադարձությունների և տարեթվերի համապատաս-
խանեցում.
ա) Տիգրան VI–ի՝ հայոց գահին բարձրացվելը Ներոնի կողմից
բ) Վաղարշ I Արշակունու գահակալումը Պարթևստանում
գ) Կորբուլոնի ներխուժումը Մեծ Հայք
դ) Հռանդեայի պայմանագրի կնքումը
ե) Տրդատ I–ի գահակալումը
զ) Սասանյանների հաստատումը պարսից գահին
է) Խոսրով II–ի որդի Տրդատի մենամարտը գոթական իշխանի հետ
ը) Ոսխայի ճակատամարտը
թ) Մծբինի պայմանագրի կնքումը
1) 60 թ. 6) 51–80 թթ.
2) 298 թ. 7) 297 թ.
3) 276 թ. 8) 64 թ.
4) 66–88 թթ. 9) 58 թ.
5) 226 թ. 10) 88–110 թթ.
1) ա–8, բ–10, գ–1, դ–9, ե–4, զ–7, է–5, ը–2, թ–3
2) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–10, զ–2, է–3, ը–5, թ–7
3) ա–9, բ–4, գ–1, դ–8, ե–10, զ–3, է–7, ը–5, թ–2
4) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–4, զ–5, է–3, ը–7, թ–2

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s